KŘEST

Křest je zásadní svátostí a předpokladem pro všechny ostatní svátosti. Je branou do Církve a počátkem trvalého společenství s Bohem. Sjednocuje nás s Ježíšem Kristem, který nás vykoupil svou smrtí na kříži, a tak nás vysvobozuje z moci zla a očišťuje od hříchu. Křest nám umožňuje spolu s Kristem vstát z mrtvých k životu, který nekončí.

Více informací o svátosti křtu se můžete dozvědět na webu: Křest | Liturgie.cz

Křest dětí

Ve křtu dětí se zvláště ukazuje, že se jedná skutečně o nezasloužený dar Boží. (srov. KKC 1250)

Co je potřeba ke křtu dětí:

  • domluvit si vhodný termín a vše potřebné s farářem P. Pavlem Macurou, tel.: 732 148 546, e-mail:  macura.pavel@ado.cz
  • absolvovat přípravu, která u církevně nesezdaných párů zahrnuje 4 setkání
  • mít kmotra nebo kmotru, kteří mají rodičům pomáhat v křesťanské výchově dítěte. Proto mají kmotři žít svou křesťanskou víru, být pokřtění, biřmovaní a přistupující k ostatním svátostem
  • rodiče, kteří chtějí pokřtít dítě v jiné farnosti, k tomu musí mít souhlas vlastního faráře

Křest dospělých

Křest dospělého vyžaduje již delší přípravu (tzv. katechumenát). Cílem výchovy katechumenů je dát jim možnost, aby dovedli ke zralosti své obrácení a svou víru. Samotný křest dospělých pak probíhá zpravidla o Velikonocích. (srov. KKC 1248)

Co je potřeba ke křtu dospělých:

  • osobně se přihlásit u pana faráře P. Pavla Macury, tel.: 732 148 546, e-mail: macura.pavel@ado.cz
  • absolvovat přípravu – katechumenát (trvající zpravidla 1 rok)
  • mít kmotra nebo kmotru, kteří mají pomáhat na cestě víry svým příkladem, radou a modlitbou