Kněžství

Kněžství je svátost, ve které je muži, který odpověděl na Boží výzvu k následování Krista, udělena milost k tomu, aby se stal dobrým pastýřem lidských duší. Kněžství je svátost životního stavu a uděluje člověku nesmazatelné znamení toho, že byl takto vyvolen Bohem a ustanoven Církví. 

Svátost kněžství má tři stupně: svěcení jáhenskékněžské a biskupské. Plnost kněžství mají pouze biskupové. Nižší stupeň mají kněží, kterým chybí moc udělovat svátost kněžství. Úvodním stupněm jsou jáhni. Ti mohou křtít, kázat a podávat eucharistii (nemohou však sloužit mši, zpovídat, udělovat svátost nemocných apod.).

Kněžské a jáhenské svěcení uděluje biskup, biskupské svěcení obyčejně biskup za asistence dvou dalších biskupů. Všechna svěcení se udělují vkládáním rukou, při některých (kněžství a biskupství) se užívá také mazání olejem.

Farnost Valašské Klobouky

Jak rozlišit povolání ke kněžství? 

Povolání ke kněžství je obvykle niterný proces zrání a dozrávání, proces zjemnění až k zaslechnutí hlasu toho, kdo je tichý a pokorného srdce. Ten hlas povolaného zve prostřednictvím druhých k zvláštnímu a stálému styku s Bohem. Toto hluboké spojení je pro kněžskou službu zásadní, protože povolaného disponuje k tomu, aby byl důstojným a svědomitým strážcem Božích tajemství, aby denně mohl vstupovat do tajemství eucharistické oběti za lidstvo a za svět, aby skrze svátosti nabízel pramen živé vody, po které už nebude žízeň, aby ve společenství dovedl poukazovat na životodárnou přítomnost Vzkříšeného, aby dovedl rozlišovat dary Ducha svatého. Jen takový se může stát pastýřem a učitelem na cestě ke spáse. (převzato z http://www.seminar-praha.cz/

Pokud uvažuješ o povolání ke kněžství nebo k zasvěcenému životu, neboj se obrátit na kteréhokoli kněze v naší farnosti. Rozlišování trvá nějakou dobu, kněží ti mohou pomoci. K poznání povolání je podstatná osobní modlitba, ale také rozlišování. 

Odkazy: