Stavba pastoračního domu

Nový farní dům bude sloužit především církevním účelům, ale i široké veřejnosti. Měl by být místem setkávání, místem průniku duchovního cítění a občanského uvědomění. Má vytvářet prostor pro dialog a podmínky pro kulturní rozvoj společenství v naší farnosti a v našem městě. Především by měl být zaměřen na naše rodiny a zvláště na děti, neboť ty jsou v dnešním světě nejvíce morálně ohroženy.

Farní dům bude stát na farním dvoře v místech starých chlévů. O historii farního dvora se ve farních kronikách píše: „….na farním dvoře stály hospodářské budovy: vpravo chlév pro krávy, chlév pro ovce, vzadu šopa pro vozy, ve které se nacházela studna, z níž se čerpala voda okovem. Vlevo byla konírna, vedle ní dřevník a šopa pro slámu. Stodola stála uprostřed. Hospodářské budovy byly ze dřeva, sešlé, šindelem pokryté…“ Proto roku 1815, na sklonku působení děkana Ignáce Evžena Dvořáka„….byla zbudována nová desátková stodola, konírny a kravský chlév a oplocena zahrada (převážně kamennou zdí), nákladem Náboženského fondu, za přispění farníků ruční a tažnou robotou…“ V roce 1965 píše do kroniky pan děkan Josef Pechanec: „…hospodářské budovy, které už dávno ztratily svůj význam, začaly chátrat…“ V roce 1999 dal poslední zbytky rozpadajícího se chléva strhnout pan farář Jan Kutáč.

Současnou architektonickou podobu a projektovou dokumentaci vytvořila firma 4P INVEST, s.r.o.  Tato firma uspěla také ve výběrovém řízení a bude farní dům stavět. Stavba bude třípodlažní. V suterénu bude sportovní klubovna a technické zařízení. V prvním nadzemním podlaží vznikne víceúčelový sál a sociální zázemí a v podkroví pak kanceláře, zasedací místnost, nebo depozitář.  Také dvůr a zahrada doznají změny, měl by tu vzniknout prostor pro volnočasové aktivity a odpočinek.

Naše farnost se skládá z města Valašské Klobouky a 8 přiřazených obcí, ve kterých žije cca 7 500 obyvatel. Pravidelně navštěvuje nedělní bohoslužby 1 850 věřících. Vyučujeme asi 400 žáků. Ve farnosti působí na dvě desítky různých duchovních společenství.

Ve farním domě najdou zázemí ministranti, skauti, mládež nebo schóly. Centrum pro rodinu bude připravovat programy pro snoubence, manžele a celé rodiny. Duchovní otcové zde budou vyučovat děti, mládež i dospělé nejen  katolické víře, ale i morálce, kulturnímu dědictví a občanské odpovědnosti.

Základní kámen požehnal při návštěvě České republiky v roce 2009 v Brně papež Benedikt XVI. Stavbu farního domu podporuje bývalý valašskokloboucký kaplan, dnešní arcibiskup olomoucký Jan Graubner. Hlavními investory jsou farnost a město Valašské Klobouky. Dalšími dárci a podporovateli jsou starostové okolních obcí naší farnosti a další dobří lidé.

Celkové náklady na stavbu dosáhly 15 mil. Kč. Farní dům byl požehnán Mons. Janem Graubnerem 11. 9. 2016.

S Boží pomocí a na přímluvu sv. Jana Boska, sv. Josefa a blahoslavené Matky Terezy, kéž se toto dílo zdaří k oslavě Boží a prospěchu nás všech.

P. Karel Janíček, farář valašskokloboucký

Valašské Klobouky 6. 3. 2017