Od prázdného hrobu k plnosti daru Ducha Svatého – velikonoční program farnosti

Učedníci byli po Kristově vzkříšení zaskočeni, stále u nich převládal strach a obavy, nejistota a určitá bezradnost, jak jít dál. V této době se jim Ježíš zjevuje často s dvojí větou: „Nebojte se!“ a „Pokoj vám“. V jeho „velikonoční“ škole, ve sdílení s Ním často při jídle se začali otevírat PLNÉMU smyslu jeho poslání až do té míry, že byli připraveni 50. den přijmout dar Ducha Svatého. Od té chvíle, kterou nazýváme zrozením církve, se z nich stali nebojácní, horliví a radostní předavatelé evangelia.

Chceme jít touto cestou, prožít velikonoční dobu v otevírání srdce Duchu Svatému při naslouchání slov Pána, odhozením strachu a obav, abychom o svatodušní vigilii mohli znovu prožít rozhodnutí stát se Kristovými svědky naděje, radosti a pokoje. Proto všechny zveme na modlitební večery ve farním kostele, které budou každou středu od 19:30 do 20:30 s následujícím programem: biblická chvíle nad Písmem, svědectví na dané téma a modlitba adorace, chval apod. 

Začínáme ve středu 27. 4. v 19:30h ve farním kostele s tématem: Strach a obavy (Jan 20,19-29). Přijď Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky! 

Related posts