Mezinárodní eucharistický kongres

Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti

Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se
ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem.
Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává
hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější Svátost oltářní, kdekoliv
se kolem ní scházíme. Je to eucharistický kongres.
Slovo „kongres“ možná zní trochu úředně, ve skutečnosti jde o náboženské setkání,
které je příležitostí ve společenství prožít a oslavit skutečnost, že Eucharistie je
největším darem, který nám Pán odkázal. Kromě eucharistických kongresů
v jednotlivých diecézích či zemích – v České republice byl naposledy před šesti lety –
se pravidelně koná také kongres mezinárodní, organizovaný Svatým stolcem. Ten
nejbližší je svolán do Budapešti v termínu od 5. do 12. září letošního roku a papež
František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12. září.
Rádi bychom Vás proto do Budapešti co nejsrdečněji pozvali – každého
osobně i celá farní či jiná společenství.
Aby byl eucharistický kongres skutečně světový, musí začínat už na úrovni
jednotlivých farností. S myšlenkou na to, že se s námi ve stejných chvílích spojují
křesťané z celého světa, postavme Eucharistii do centra svých společných aktivit.
Zdůrazněme již letošní oslavy Těla a Krve Páně („Božího Těla“), pořádejme adorace,
místní poutě i vzdělávací akce, modleme se společně za to, aby mezinárodní
eucharistický kongres byl bohatým duchovním přínosem pro nás i pro svět.
Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může sám či přes
duchovního správce kontaktovat Poutní centrum královéhradecké diecéze, které
přípravu cesty koordinuje. E-mail: poutnik@bihk.cz nebo telefon: 731598752.
Potřebné informace najdete rovněž na stránkách www.cirkev.cz. Doufejme, že
cestování po Evropě – za předepsaných hygienických podmínek – bude
bezproblémové. Blíže budou jednotliví účastníci informováni podle vývoje. Ostatní
věřící vyzýváme, aby se k eucharistickému kongresu připojili modlitbou právě ve
farnostech či jiných společenstvích.

Vaši čeští a moravští biskupové

Související příspěvky